« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

ÚVOD DO KURZU SEBAOBRANY NA CHATE

Chat [čet], „z angl. Conversational Hypertext Access Technology ( technológia konverzačných hypertextových prístupov ) je forma interaktívnej komunikácie, ktorá používateľom umožňuje navzájom sa kontaktovať a viesť „reálny rozhovor“ buď z pripojenia na internet doma alebo prostredníctvom internetových kaviarní ( net cafés ). Je to súbežná textová komunikácia dvoch až niekoľkých desiatok účastníkov , ktorí sú prítomní vo virtuálnej miestnosti ( chatroom ) na chatovacích serveroch alebo na kanáli chatového programu ICQ, MSN, SKYPE a pod. Viacpoužívateľské chaty umožňujú vzájomnú komunikáciu podobne ako fóra avšak v reálnom čase, čo znižuje kvalitu komunikácie. So skráteným časom odozvy rastie množstvo balastu prenášaného pri komunikáci.

Chatová miestnosť je iluzórny priestor, v ktorom prebiehajú rozhovory podľa záujmu o určitú tému. Dorozumievanie sa tu prebieha väčšinou prostredníctvom krátkych správ. Pre tento typ komunikácie je zaužívaná skratka IM, ktorá znamená „instant messaging“ – v preklade je to približne „okamžité posielanie správ“ alebo „okamžité odkazovanie“. Pre osobnú komunikáciu sa používa skratka RL, teda „real life“, čo znamená „skutočný život“.. Obrovskou výhodou pri IM je okamžitá komunikácia s kýmkoľvek na Zemi, zadarmo a v neobmedzenej miere. Keďže ide o písaný text pomocou nejakého účtu, je zabezpečená pomerne dobrá anonymita. Používateľ môže zatajiť vek, pohlavie, vierovyznanie, orientáciu či farbu pleti. (Anonymita nie je absolútna,v prípade porušenia zákona polícia delikventa vypátra veľmi rýchlo.) Virtuálna identita umožňuje prekonať bariéry, ktoré by mohli vyplývať zo zatajených ,,handicapov" ,a navyše, text sám osebe nesprostredkuje žiadne emócie alebo výrazy tváre, ktoré by bolo možné vyčítať z hlasu v telefóne alebo pri stretnutí tvárou v tvár. To umožňuje byť buď otvorenejší, alebo ľahšie klamať. Mnohí už na túto vlastnosť IM komunikácie doplatili – chat dáva možnosť podvodníkom, aby vystupovali za niekoho iného. Môže ísť len o zlomyseľné žarty, ale aj o snahu vážne poškodiť vytipovanú obeť.

Nick je prezývka, ktorú si chatujúci vytvorí pri prihlásení sa na konkrétny druh chatu, virtuálna identita účastníka dialógu. Nicky sú skrýše, ktoré účastníkom umožňujú obchádzať spoločenské konvencie nevyhnutné v bežnom každodennom spoločenskom styku tvárou v tvár. Ľudia, ktorí sa rozprávajú na chate predstavujú virtuálnu spoločnosť, a pre tých, ktorí sa v skutočnosti spoločnosti z rôznych príčin stránia je internetová komunikácia vyslobodením zo spoločenskej izolácie.

Hlavnými prvkami komunikačného systému chatu sú chatová výpoveď, jej expedient a percipient, komunikačný kanál ( počítač a chatový program). Komunikátorov aj komunikantov , ktorí sa spolu rozprávajú cez jeden druh chatového programu, môže byť naraz aj viac, všetci však musia mať aspoň základné znalosti o ovládaní a príkazoch ,pomocou ktorých sa budú dorozumievať. Potom dôjde k symbolickej interakcii a počas nej kombináciou faktorov ako je počet účastníkov, ich sociálno-komunikačné danosti a celková povaha elektronického prostredia vzniká zvláštna komunikačná situácia. V jej rámci sa používa samostatný osobitý jazyk, v ktorom sa prelínajú princípy písaného a hovoreného jazyka.

Tento e-slang užívateľov online prostriedkov komunikácie, využíva všetky dostupné prostriedky na skrátenie písomného prejavu , pri zachovaní zrozumiteľnosti. Najpoužívanejšími formami sú tzv. netspeak a leetspeak ( variácia písania textu, kde sú písmená nahrádzané číslicami alebo sériou znakov, ktoré tvarom pripomínajú pôvodný znak.) Slovo leet je odvodené od eleet,znamenjúce elita, a leetspeak dnes býva zväčša využívaný na výsmech nováčikov a parodovanie. Skúsení jedinci sa už vyznajú v rozmanitom internetovom žargóne a slangu, pozostávajúcom z mnohých skratiek, značiek, emotikonov (smajlíkov), a používajú ho dokonca aj v bežnej reči. Leetspeak – reč používaná prevažne mladšími vekovými vrstvami používateľov internetu má svoje vlastné písmo.

Významným obmedzením písanej komunikácie je absencia metajazykových prostriedkov, ktoré slovám dávajú citový rámec - intonácie, intenzity hlasu, mimiky, gestikulácie - a mnohokrát zmysel samotného verbálneho prejavu ironicky obrátia a znegujú . Na vyjadrenie nálady a postoja hovoriaceho k výpovedi za absencie mimiky a ostatných neverbálnych prostriedkov komunikácie sa používajú emotikony alebo smajlíky. Slovo smajlík pochádza z anglického slova smile (:smajl ) - smiať sa . Prvý krát ho použil 19. septembra 1982 v elektronickom bulletine profesor Scott E. Fahlman z univerzity Carnegie Mellon v americkom Pittsburghu : dvojbodku, pomlčku a zátvorku. Emotikony ( smajlíky )sú kombinácie znakov, napr. :) - úsmev, radosť, pohoda, :o - úžas, prekvapenie, :„( -smútok, plač . V IM sa zaviedlo veľa skratiek, zväčša prebraných z angličtiny, ktoré vznikli buď spojením začiatočných písmen slov, ktoré tvorili frázu (lol - lots of laugh ,rofl - rolling on (the) floor laughing, omg - oh my god), alebo spojením číslic a písmen, ktorých výslovnosť bola podobná slovu, ktoré má nahradzovať (b4 - before, l8r - later, u - you, w8 – wait). Neskoršie grafické smajlíky už nevyjadrujú len emócie ale aj rozličné veci a situácie.

Používatelia chatových služieb čoskoro namiesto doteraz používaných počítačových „smajlíkov “ budú môcť vyjadriť svoje pocity pomocou vlastnej podobizne. Anthony Boucouvalas z Bournemouth University vytvoril softvér, ktorý môže rýchlo premeniť používateľovu tvár na jeden zo šiestich pocitov od šťastia po zúrivosť. Používatelia budú na to potrebovať svoju fotografiu s neutrálnym výrazom tváre, na ktorej označia pery, oči a obočie, a softvér už z nej vytvorí potrebného osobného „smajlíka“.Aj potom však správanie pri IM bude mať oproti správaniu pri RL svoje osobitosti.

Niektorí za charakteristickú črtu chatovej komunikácie pokladajú „flaming„ a tzv. ,,disinhibované správanie“. Flaming - nepriateľské, násilné, emocionálne vypäté správanie zahŕňa prejavy správania od nezdvorilosti, okríknutia, nadávok až po otvorené vyjadrenie osobných pocitov voči inej osobe prostredníctvom počítačovej siete. Disinhibícia je podmienená anonymitou užívateľov chatu, ktorí sa nezaujímajú o verejnú mienku, o to, ako ich správanie hodnotí okolie. Ľudia, ktorí sú v RL uzavretí, hanbliví, mlčanliví, sa môžu na IM správať úplne opačne. Človek, ktorý sa v RL prejavuje ako introvert, môže sa na IM javiť extrovertne. Stáva sa tiež, že človek , ktorý je v RL výborným a zábavným spoločníkom, ale k jeho schopnosti vyjadrovania neodmysliteľne patria mimoverbálne prostriedky, reč tela, môže na IM pôsobiť nevýrazne.

Používateľ na chate sa oveľa ľahšie než v RL zveruje úplne náhodnému , cudziemu človeku aj s tým, čo doteraz neprezradil ani najbližším. Odpadá tréma, nehrozí priamy fyzický útok, prípadných verbálnych agresorov možno dať na zoznam ignorovaných ľudí. Ľudia , ktorí majú problémy s RL komunikáciou, komunikujú cez IM úplne normálne. Niekoľko IM rozhovorov môže preniknúť do hĺbky duše, čo sa využíva dnes aj v pychoterapii a psychologickom poradenstve.

Komunikácia na chate však môže účastníkom prinášať i nepríjemné zážitky a problémy, ktoré mávajú aj vážne následky. A tak ako je to väčšinou aj v reálnom živote,o chate tiež platí: ,,pomôž si sám a aj pánboh ti pomôže".Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se