« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

7.KURZ SEBAOBRANY NA CHATE

7.1. DAVY NA CHATE
 

Ľudské spolužitie sa stáva možným len vtedy, hovorí S.Freud, keď sa nájde väčšina, ktorá je silnejšia než každý jednotlivec a udržuje proti takým jednotlivcom spojenectvo. Potreba združovania sa je u ľudí prirodzená. K zoskupovaniu ich motivuje túžba niekam patriť, začleniť sa, uplatniť a potvrdiť si svoje schopnosti, zvýšiť si sebavedomie a sebaúctu; ale zoskupovanie je aj dôsledkom strachu – slabší sa spájajú, aby sa cítili istejšími pred tým, kto alebo čo je silnejšie ako oni. V prípade virtuálnych zoskupení ide možno aj o únikovú reakciu na strach z reality.

V chatových miestnostiach spravidla používatelia vytvárajú zhluky, ktoré nevykazujú charakteristické znaky skupiny - sú to skôr náhodné a vnútorne veľmi rôznorodé spoločenské agregáty, v ktorých neexistujú vzájomné sociálne vzťahy. A ak , tak len medzi členmi skupiniek v ich rámci, ktorí sa časom spoznajú väčšinou osobne. Tieto vzťahy sú krátkodobé, dočasné, úzko účelové a plytké. Rýchlo sa rozpadajú. Sú oklieštené nielen tým, že poznávanie je obmedzené na jednostranné písomné kontakty, ale prirovnala by som ich aj ku vzťahom v rekreačných skupinách, ktoré sú zamerané na odpočinkové aktivity a zábavu, takže ich účastníci sú ,,naprogramovaní“ na udržiavanie dobrej nálady. Aj vďaka ich krátkemu trvaniu vzájomné poznanie nemôže byť dostatočne mnohostranné, takže v hodnotení dochádza k značným omylom. Tieto vzťahy sú rovnostárske ( je viacmenej ľahostajné, kto má aké postavenie v bežnom živote ) a ich účastníci sú si vedomí ich dočasnosti a bezvýznamnosti pre bežný život. O nič v nich nejde, a tak odpadajú niektoré príčiny treníc a konfliktov medzi ich účastníkmi.

Spontánne zoskupený agregát je v podstate náhodný dav a sformuje sa pri náhodnom stretnutí ľudí na určitom mieste – napríklad v chatovej miestnosti . Príčinou tohto zhluku je obyčajne nejaký podnet, ktorý momentálne zaujal ich pozornosť. Ich reakcie majú charakter davového správania. Podnetom davového ( kolektívneho ) správania môže byť čokoľvek, čo vyvolá spoločnú, simultánnu reakciu. Vzájomná interakcia ľudí v dave je slabá a trvá len dovtedy, dokedy trvá situácia, ktorá ich spojila dohromady. Naproti tomu podmienkou a znakom každého sociálneho vzťahu je citová väzba, ktorá vzniká len po mnohonásobnom opakovaní spoločenského kontaktu a po dostatočnom a všestrannejšom vzájomnom poznaní, ktoré je podkladom pre určité hodnotenie, vznik postoja, sympatie alebo antipatie, záporne alebo kladne nabitej citovej väzby. V chatových miestnostiach sa len zriedkakedy vytvoria takéto dlhodobejšie, pevnejšie a hlbšie vzťahy.


Chatoví používatelia sú zväčša len súčasťou mnohomilónových más, ktoré sa každodenne prelievajú po internete. Masa je súbor veľkého počtu spoločne konajúcich indivíduí, rozptýlených v určitom čase na viacerých miestach. Rovnako ako príslušníkov davu aj ju drží pohromade nejaký spoločný záujem, postoj alebo presvedčenie. Masové správanie sa vyskytuje najmä vo veľkých spoločenstvách, kde všetci nie sú v osobnom kontakte, ale napriek tomu tu existujú určité vzájomné interakcie a ovplyvňovanie. Masu môžu tvoriť napr. všetci ľudia sledujúci určitý televízny program, podliehajúci určitému módnemu trendu a pod. Keby sme mali na chat aplikovať typológiu davu, mohli by sme povedať, že chatovú miestnosť zapĺňa expresívny dav, ktorý vzniká z potreby ľudí byť spolu, spoločne vyjadriť svoje pocity alebo postoje. Z času na čas sa mení na aktívny dav, v ktorom momentálne impulzy vedú ľudí k porušovaniu platných sociálnych noriem a vyvolávajú v ňom agresivitu a násilie zamerané proti niekomu alebo niečomu. Tieto prejavy nie sú také drastické ako prejavy futbalových fanúšikov, ale sú tiež vo svojej podstate deštruktívne a v tých , ktorí sa stanú terčami davového útoku môžu zanechať nie bezvýznamné psychické zranenia.

Davové správanie analyzujú viaceré teórie.G.LeBon ho vysvetľuje nápodobou. Jednotlivci, nakazení davovými emóciami, strácajú individuálnu identitu a snažia sa správať ako ostatní. Ich osobnosť sa rozpúšťa v dave. Konajú iracionálne, nevedia kriticky zhodnotiť situáciu, sú sugestibilní a ľahko ovládateľní. Anonymita im dodáva odvahu reagovať spontánne, majú pocit sily a nezraniteľnosti. Sú schopní páchať kruté násilie i prinášať veľké obete. Správajú sa tak, ako by sa nikdy ako jednotlivci za normálnych okolností nesprávali, strácajú zodpovednosť za svoje konanie. Emócie, ktoré hýbu davom, sú extrémne a prudké. Dav je pudový, neznášanlivý, konzervatívny a autoritatívny : nediskutuje, názory buď jednoznačne prijíma alebo odmieta, neznesie aby sa niekto vymykal. Zvláštne postavenie má pritom vodca, ktorý s týmto chaotickým útvarom manipuluje a usmerňuje ho. Môže sa tak zmeniť ( Tarde ) na organizovaný útvar. Vodca je spočiatku ,,jedným z nás“. Je to obyčajne ,,muž činu, ktorý však nekoná na základe rozumnej úvahy. Do pozície vodcu sa dostane vo vhodnej situácii a je ním len kým táto situácia trvá. Správa sa despoticky a vynucuje si pozornosť.

Ďalšie teórie davu hovoria o tom, že negatívne emócie, strach a nenávisť, sa v dave uvoľňujú častejšie ako pozitívne a že normy správania dav peberá od niekoľkých jednotlivcov, a to, aké normy to budú, bude závisieť od vývoja situácie. Davové správanie je chaotické a bezhlavé, jednotlivci sa ním nechávajú strhnúť, nedokážu rozpoznať nezmyselnosť konania davu a podvoľujú sa mu.

Napriek tomu, že chatové miestnosti majú istú formálnu a neformálnu štruktúru a sú v nich prijaté určité písané aj nepísané normy, ktoré si časom vytvárajú používatelia počas vzájomnej interakcie, správanie ich návštevníkov má niektoré spoločné črty s davovým ( kolektívnym ) správaním. Chatové miestnosti s častými interakciami pravidelných návštevníkov nadobúdajú znaky skupiny: okrem spoločných noriem, cieľov, postojov, pocitu spolupatričnosti a príslušnosti k skupine možno v nich nájsť postupom času aj určitý systém vzájomných vzťahov, ktorý ovplyvňuje správanie , interakcie a činnosť skupiny. Proces akcií a reakcií jednotlivých osôb nie je bezmyšlienkovitý a automatický, účastníci si ho uvedomujú., určitým spôsobom ho interpetujú, pripisujú mu v danej situácii istý význam a podľa toho naň reagujú. Na spôsob interakcie a charakter skupiny a na skupinové správanie majú najväčší vplyv neformálni a formálni ( určení rozhodnutím ,,zhora“) vodcovia. Oni určujú v prvom rade jej celkovú atmosféru. Do týchto pozícií sa niekedy dostávajú ľudia, ktorí túto moc neunesú a skupinovej atmosfére neprospievajú. Vytvárajú situácie, keď túto moc s rozličnou intenzitou zneužívajú voči iným. Anonymita na chate niektorým jedincom, ktorí sa ani nemusia prepracovať k pozíciám administrátorov alebo stálych správcov, dodáva závratný pocit moci, ktorý ich zláka k tomu, aby relaxovali na internete napádaním a šikanovaním iných používateľov. Toto správanie má spoločné črty s tým, ktoré označujeme ako mobbing alebo bossing.

Vo virtuálnom svete sa na označenie tohto správania,vyznačujúceho sa zastrašovaním a obťažovaním jednotlivcov alebo skupín používa odborný pojem cyberbulling ( internetové zastrašovanie, vedomé, úmyselné a opakované ublíženie spôsobené cez médium elektronického textu.)


Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se