« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 8. 3

8. 3  KAROLÍNSKA A OTÓNSKA RENESANCIA

http://www.museen-regensburg.de/galerie/Reichstag/bstgs2438karldergrosse.jpg

 Na území rozpadnutej Západorímskej ríše vznikli germánske barbarské štáty. Najväčší význam dosiahla Franská ríša. Frankovia obsadili dnešné Francúzsko a Belgicko a ich náčelník Chlodovik  z rodu Merovejovcov rozšíril ich moc až k Pyrenejám. R. 496 prijal kresťanstvo a tým, ako aj darovaním pôdy cirkvi si získal jej podporu. V 8. storočí moc franských kráľov upadala a naopak rástla moc majordómov (správcov  kráľovského domu). Syn jedného z nich, Karola Martella (=Kladivo), Pipin Krátky zosadil posledného z Merovejovcov (751) a sám sa stal kráľom. Jeho syn Karol Veľký (768 - 814) porazil mnohých nepriateľov a nebývalo rozšíril hranice a moc ríše. Roku 800 ho pápež korunoval za rímskeho cisára.  Tak sa stal Karol Veľký zakladateľom stredovekej Svätej ríše rímskej. Dal do poriadku krajinu; za jeho vlády bola  rozdelená na grófstva, rozšíril sa lénny systém, cirkev upevnila svoju moc v Nemecku, došlo k technologickému a hospodárskemu pokroku a k rozvoju kultúry, vzdelania a umenia. Po smrti Karola v ríši nastali boje o moc a na jej hranice útočili Normani, Maďari aj Arabi. Roku 843 bola rozdelená a jej rozpad vytvoril predpoklady pre vznik neskorších štátov - Francúzska, Talianska a Nemecka. 

Po karolínskej dobe pred nástupom románskej doby bola obnovená Svätá ríša rímska, keď pápež korunoval v Ríme cisárskou korunou Otta I. (936 - 973) zo saskej dynastie, ktorú založil jeho otec, Henrich I. Vtáčnik. Oto I. si zabezpečil vplyv na voľbu pápeža a právo menovať cirkevných hodnostárov . Za Otta II ( 973- 983) ktorý mal za ženu byzantskú princeznú, prevládal v krajine byzantský vplyv, ktorý pokračoval aj za vlády ich syna Otta III.  (983 - 1002). Opierali svoju moc o cirkev a vytvorili pevný zväzok s Talianskom. Podporovali školstvo, vzdelanie a umenie.

V kultúrnej románsko - germánskej oblasti môžeme určiť tri obdobia vývoja kultúry a umenia : 

1. Predkarolínske obdobie (5.-8. storočie)

2. Karolínske obdobie (štvrtá štvrtina 8. - polovica 10. storočia)

3. Otónske obdobie (druhá tretina 10. - 1. štvrtina 11. storočia).

PREDKAROLÍNSKE OBDOBIE

Germáni, ktorí prišli do južnej a západnej Európy, nepoznali monumentálnu architektúru, a keď po prijatí kresťanstva začali stavať kostoly, prevzali vzory z antiky. Nadviazali na starokresťanský typ pozdĺžneho kostola s plochým stropom a na centrálny s klenbou, pričom redukovali a zjednodušovali priestor. Do nového domova si priniesli len dekoratívne umenie, ktorým zdobili nádoby, zbrane, šperky. V sochárstve vytvárali len plošný, nízky reliéf, v maliarstve bola pozoruhodná ich knižná iluminácia; v jej rámci vzniká iniciála, začiatočné písmeno kapitoly alebo odseku kaligraficky zväčšené a zdobené miniatúrou. Spočiatku bola výzdoba iniciály geometrická, potom pod vplyvom východných podnetov (skýtsky zvierací štýl) oživili geometrický ornament zoomorfné motívy. 

Pre  ostrovnú oblasť (Írsko, Británia) sú charakteristické geometrické abstraktné ornamenty, v ktorých sa všetko, aj ľudské figúry, mení na plošný lineárny ornament, v ktorom sú motívy závitníc, trúbkovitých špirál a pletencov. Írska knižná maľba ovplyvnila neskôr aj karolínske umenie. V umeleckom remesle (zlatníctvo) sa barbarské prvky (technika vybíjania, klinových zárezov, filigránu, granulovania) kombinovali s antickými (vykladanie antickými gemami)  a orientálnymi (bunková verrotéria, t.j. na spôsob buniek kovovými pásikmi členený povrch s farebnými vkladanými almadinmi či sklom a bunkový email, t.j. farebná sklovina zatavená do kovových priehradiek, ,,buniek“).

KAROLÍNSKA A OTONSKÁ RENESANCIA

Karolínskou renesanciou sa nazýva obdobie kultúry za vlády Karola Veľkého. Rozvíjala sa na území bývalej rímskej provincie Gálie, kde pôsobila silne rímska antická tradícia a kde sa panovník pokladal za  pokračovateľa a nástupcu rímskych cisárov. Obnove ich ríše malo slúžiť aj umenie. Opieralo sa o rímske neskoroantické vzory a starokresťanské umenie. Ríša nebola pevný a jednotný štát, preto sa toto umenie obmedzovalo na cisársky dvor (Karolovo sídlo bolo v Aachene). Význam karolínskej renesancie je v tom, že položila základy pre ďalší vývoj stredovekého umenia.

V sakrálnej architektúre sa uplatňoval bazilikárny aj centrálny typ chrámu (centrálny typ : palácová kaplnka falce v Aachene). Karolínska bazilika nadviazala na starokresťanskú, ale nové prvky boli pôdorys latinského kríža, ochodza okolo chóru s kaplnkami, westwerk - viacpodlažná budova s predsieňou a tribúnou pre feudála, dve veže západného priečelia.

Súbor:Aachen-cathedral-inside.jpg

Sochárstvo sa pod vplyvom antiky venovalo ľudskej postave, ale pokusy o voľnú sochu,  aj to v zmenšenej mierke oproti antickému monumentálnemu sochárstvu, boli ojedinelé  (bronzová jazdecká soška Karola Veľkého). Tendencia zobrazovať ľudskú postavu sa obmedzila na umelecké remeslo - na zlatnícke tepané práce, ktoré zdobili knižné dosky, alebo na rezbu zo slonoviny z kláštorných dielní.

Súbor:KarolVeľký-dobová soška.jpg

Maliarstvo sa rozvíjalo aj monumentálne (freska, mozaika), pričom popri náboženských námetoch v kostoloch, kaplnkách, kláštoroch sa uplatnili aj svetské motívy. Najvýraznejšia však v karolínskom období bola knižná maľba, kde sa tiež nachádzajú ľudské postavy. Niektoré náboženské knihy boli určené aj na reprezentáciu a tam bola na titulnom liste vyobrazená postava cisára na tróne s odznakmi jeho dôstojnosti. Bol obklopený dvoranmi a jeho postava bola väčšia ako postavy členov sprievodu (hieratická perspektíva). Reprezentačné podobizne vladárov - donátorov rukopisu dokladajú úzke spojenie cirkvi a  štátu a  rastúci význam duchovenstva.

Umelecké remeslo bolo na vynikajúcej úrovni , pričom popredné  miesto patrilo kovotepectvu (relikviáre, knižné väzby a pod.).

Otónská renesancia hľadala na rozdiel od karolínskej renesancie vzory v byzantskom umení. Obmedzila sa na vtedajšie nemecké územie; v ostatných krajinách ríše sa v tomto čase už šírilo románske umenie.

 

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se