« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 10

10   BAROKO A ROKOKO

Baroko je jedným z posledných jednotných umeleckých slohov v európskom umení. Tento sloh vznikol v Taliansku v 16. storočí a pretrval do 18. storočia. Pôvodne v  období klasicizmu názov ,,baroko“ teoretici umenia používali v hanlivom význame ako synonymum nepravidelnosti, zlého vkusu. V dnešnom význame dobového umeleckého štýlu po renesancii ho v roku 1888 vo svojej knihe použil historik umenia H. Wölfflin. Slovo baroko má svoj pôvod pravdepodobne v portugalčine: pérola barroca = perla nepravidelného tva­ru. Baroko má mnoho podôb podľa geografickej polohy, kde jeho diela vznikali a tiež podľa politických a ideologických podmienok konkrétnych území. Rozšírilo sa aj do portugalských a španielskych kolónií v Latinskej Amerike a inde.

Slovo rokoko je odvodené od francúzskeho slova „rocaille = kamenie, resp. od slov „coquille“( mušľa) a tal. slova „barocco.“ Mušľa, lastúra bola totiž v tomto období charakteristickým dekoratívnym prvkom. Rokoko sa poníma väčšinou ako vývojová etapa v období baroka, ako  jeho posledný vývojový stupeň v 18. storočí. Rozumie sa ním aj galantný štýl francúzskej šľachty tejto doby, ktorý bol typický pre obdobie vlády Ľudovíta XV. a Ľudovíta XVI. vo Francúzsku (1715 - 1793). Týka sa najmä interiéru, dekoratívneho a úžitkového umenia. Okrem Francúzska sa rokoko uplatnilo najmä v Rakúsku.

 http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=879212113296&id=4a18352c75b72fa1016f1e9ecf42b0c2&url=http%3a%2f%2fus.123rf.com%2f400wm%2f400%2f400%2fsilviacrisman%2fsilviacrisman1009%2fsilviacrisman100900004%2f7749434-barok-trevi-fountain-fontana-di-trevi-in-rome-itali----high-dynamic-range-hdr.jpg10. 1   DOBA A ZNAKY BAROKA A ROKOKA

V Európe bolo 16. - 18. storočie poznačené vznikom reformačného hnutia (1517, Luther) v katolíckej cirkvi a následnou protireformáciou, náboženskými konfliktami (Tridsaťročná vojna), bojmi s Turkami, odporom proti Habsburgovcom, morovými epidémiami, chaosom. Boli to roky plné protirečení, napätia a neistoty. Katolícka cirkev a rímsky pápež sa pokúšajú o návrat na stratené pozície. S týmto cieľom vzniká pod vedením Ignáca z Loyoly  roku 1534 Spoločnosť Ježišova - jezuiti. Umenie sa v ich rukách stáva nástrojom rekatolizácie, preto sa baroku hovorí aj ,,jezuitské umenie.“ Najviac sa rozšírilo tam, kde bola zaostalejšia výroba, kde pretrvávali remeslá a cechy. Na týchto územiach vládli predovšetkým katolícki Habsburgovci, ktorí podporovali rímskeho pápeža. V  krajinách, kde malo čoraz väčšiu ekonomickú moc meštianstvo, rodiaca sa buržoázia a kde v tomto období  prebieha industrializácia a nová trieda vlastníkov kapitálu sa derie aj k politickej moci, vystupujúc proti absolutistickým monarchiám a dedičným privilégiám šľachty, je baroko prijímané s rezervou a v zmenenej podobe (klasicizujúce baroko).

http://www.dekorastuck.cz/images/bigimg/1192712512-barokni-umeni-ilustraci.jpg

HLAVNÉ ZNAKY BAROKA VO VÝTVARNOM UMENÍ


 • pompéznosť, zložitosť, rafinovanosť, nádhera, dekoratívnosť, prepychovosť, prezdobenosť,
 • mohutnosť, veľké rozmery a hmotnosť,
 • pestrá farebnosť, sýte farby - červená, zlatá,
 • napätie, nepokoj vytváraný premenlivosťou foriem, asymetrickosťou, striedaním oblých tvarov, vlnoviek,
 • dynamizmus; vírivý pohyb špirálovito smerujúci nahor,
 • kontrastnosť, hra svetla a tieňa, šerosvit,
 • plastickosť tvarov, využívanie optických klamov na vytváranie  dojmu priestorovosti,
 • pátos; vášnivé protirečivé  emócie, citové vytrženie, neviazaná zmyslová radosť, prepiate nadšenie -  tragickosť, vyjadrovanie múk a utrpenia, drastickosť, heroizmus,
 • sugestívnosť, pôsobenie na city, vyvolávanie silných citových dojmov, iluzionizmus,
 • mystickosť, idealizmus - realizmus až naturalizmus,
 • vzájomné prerastanie a ovplyvňovanie sa medzi umeleckými druhmi, formami, žánrami.

Rokoko sa vyznačuje zdrobnelými tvarmi, jemnosťou, vyblednutými, teplými farbami.

10. 1 BAROKOVÁ ARCHITEKTÚRA

Po Tridentskom koncile, ktorý odsúdil reformáciu sa Rím stáva vzorom pre umelcov z celej Európy. Prototypom sakrálnych stavieb je  dostavba Chrámu sv. Petra, ktorému konečnú podobu vtlačil architekt Gian Lorenzo Bernini. Prístup k chrámu je cez námestie obklopené kolonádami, ktoré lemujú s využitím optického klamu, vytvárajúceho ilúziu ešte väčšieho priestoru, aj cestu k majestátnemu schodišťu. Vnútri chrámu je pod kupolou obrovský oltár s baldachýnom. Interiér Chrámu sv. Petra sa stáva vzorom pre barokové prestavby mnohých európskych gotických katedrál. Ďalším zdrojom inšpirácie  je pre architektov baroka jedna z najzložitejších stavieb 17. storočia talianskeho architekta Francesca Borrominiho : kostol Santa Carlo alle  Quatro  Fontane (Rím),  kde bol tiež na malom priestore vytvorený pomocou ilúzie, optického klamu, dojem veľkého priestoru. Tento dynamický barok sa šíri po Európe vďaka jezuitom a iným katolíckym rádom.

Pôdorysy barokových stavieb sú zložité a interiéry bohato členené. Chrámy majú obyčajne jednu hlavnú pozdĺžnu loď a bočné lode lemované kaplnkami, nad ktorými sú galérie s balustrádami. Hlavné lode sú zakončené kupolami, ktoré vytvárajú zaklenutý priestor a pomocou maľby stúpajúcej do nekonečných výšok vzniká na strope ilúzia nebies. Dominantou interiéru je hlavný oltár, nad ktorým visí obyčajne veľký obraz s monumentálnou maľbou. Steny pôsobia dynamicky, vlnia sa a lámu a sú bohato plasticky a farebne vyzdobené. Svetlo prenikajúce oknami pomáha dotvárať rafinované svetelné efekty na sochách a maľbách a pod jeho lúčmi sa trblietajú zlaté ozdoby. Časté sú kazetové stropy. 

http://ecole.lambda.free.fr/IMG/jpg/070630_versailles_tetiere.jpg

http://mucl.advice.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/OSKSaCR/Kviz/20070516.jpg Najmä v sakrálnej architektúre sa používa nový tvar okna, takzvané kasulové okno (v podobe rozviateho kňažského rúcha). Prevládajú pravouhlé okná prevzaté z renesancie, len sú ukončené segmentom alebo polkruhom. Okenná výplň je rovnaká ako v renesancii či gotike. Členenie okenného otvoru je priamo závislé na architektúre stavby a taktiež na veľkosti okenného otvoru. Konštrukcia pevného kríža pozostáva z rovnakých profilov, ale ukončenie kríža je ihlanom, alebo kockou. Pre sakrálne a šlľchtické stavby boli používané na rámy prevažne tvrdé dreviny, hlavne odolná borovica. Umelecky spracované kovanie tvorí neoddeliteľnú súčasť barokového okna. K materiálom z predchádzajúceho obdobia  pribudla mosadz spracovaná liatím. Povrch je ponechaný v pôvodnej forme, prípadne upravený pokovovaním.

Pre baroko sú charakteristické točené  stĺpy s antickými pätkami a bohato zdobenými hlavicami s hlavami anjelikov. Stĺp plní hlavne dekoratívnu úlohu. Bohato členené postáčané a poprepletané rímsy zvyšujú dojem dynamickosti. Bohato zdobené portály zdobia karyatídy alebo obri podopierajúci trámy. Priečelia zdobia rímsy, pilastre, výklenky so sochami. Interiéry hýria farbami a sú skrášlené rôznymi druhmi farebného mramoru a jeho imitácií, monumentálnymi freskami. Stavebným materiálom sú kameň,  tehly, a malta, na výzdobu sa používa štuka.

http://digit.nkp.cz/CDMK/Baroko.jpg

Okrem kostolov a kláštorov sa stavali aj svetské stavby:  šľachtické paláce, zámky, kaštiele, ktoré mali často pôdorys jednoduchého obdĺžnika, niekedy s bočnými krídlami. Otvorený dvor, ktorý vytvárali bol upravený ako francúzsky alebo anglický park s letohrádkami, sochami, fontánami, jazierkami, cudzokrajnými stromami a rastlinami.  Zámky a kaštiele majú vpredu bohato zdobené priečelia, vestibul a priestranné točité schodiská. Na prvom poschodí boli sály a prepychové izby s trblietavými lustrami. Pod strechou bývalo služobníctvo. Časté sú arkiere, manzardové strechy. (Jules Hardouin Mansard priniesol do architektúry lomené strechy, pod ktorými sú malé podkrovné izby - manzardky. K jeho stavbám patria zámok vo Versailles, palác Trianon a chrám Invalidov v Paríži.)  Rozvíja sa urbanizmus. V mestách sa stavajú okrem šľachtických palácov radnice, školy, kolégiá. Na strechách meštianskych domov bývajú bohato zdobené strešné štíty. Na námestiach sa stavali morové a trojičné stĺpy.

http://thumbs.dreamstime.com/thumb_468/1263076173cN18jN.jpg

 

 

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se