« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 11

DRP 11 KLASICIZMUS A EMPÍR

Klasicizmus je európsky umelecký sloh poslednej štvrtiny 18. a prvej štvrtiny 19. storočia, súbežný s rokokom. Empír je vyústenie klasicizmu v období Napoleonovej vlády vo Francúzsku (1800 - 1830); prejavil sa hlavne v interiérovej výzdobe a v úžitkovom umení, v umeleckých remeslách. Bol inšpirovaný aj egyptskou architektúrou. Z Francúzska sa rozšíril do Ruska a ostatných krajín. Empír prispôsobený vkusu meštianstva sa nazýva biedermeier. Centrami rozvoja umenia sa stali kráľovské dvory, šľachtické salóny a akadémie vied a umení.

Výtvarné umenie obdobia klasicizmu je návratom k helenistickému a rímskemu antickému umeniu, ku klasickej dokonalosti (classicus = vynikajúci, vzorový). Filozofickým základom nového slohu bol racionalizmus (René Descartes), ktorý sprevádzal rozvoj vied, predovšetkým prírodných. Inšpiráciou umenia v dobe klasicizmu boli umelecké pamiatky, objavené archeológmi v Pompejách, Herkulaneu a Stabiu,  zasypané pri výbuchu sopky Vezuv v roku 79. Z antiky klasicizmus mechanicky preberal vonkajšiu formu,  témy z  antickej mytológie a histórie a estetické normy: vyznačoval sa racionálnosťou, jednotnými princípmi, prísnym poriadkom a disciplínou, striedmou, jednoduchou výzdobou, vznešenosťou, strojenosťou, akademizmom.

 CHARAKTERISTIKA DOBY

18. storočie a prvá štvrtina 19. storočia  sú charakteristické :


  • rozvojom vedy, vedeckého myslenia, technologického pokroku, priemyselnou revolúciou,
  • rastom hospodárskej moci a politických ambícií novej triedy - buržoázie, urbanizáciou, zmenami štýlu života, súvisiacimi s pomešťovaním obyvateľstva, väčšou diferenciáciou spoločnosti a prehlbovaním sociálnych rozdielov,
  • osvietenstvom, ktoré zdôrazňovalo rozum, význam vzdelania a osvety (ľudovýchovy) pre zlepšenie spoločenských pomerov, vyznačovalo sa vierou v spoločenský pokrok, humanizmom, odporom voči feudálnemu útlaku, absolutistickej monarchii a náboženskému dogmatizmu,
  • postupnou sekularizáciou (zosvetštením, oslobodením sa od náboženských vplyvov),
  • rastúcou popularitou myšlienok anglického parlamentarizmu, víťazstvom Francúzskej buržoáznej revolúcie (1789), vznikom štátu nového typu - parlamentnej republiky,  nástupom jakobínskej diktatúry (1758 - 1794) a vládou Napoleona, ktorý sa vyhlásil za cisára,
  • expanziou Francúzska a vývozom revolučných myšlienok do európskych krajín   za napoleonských vojen,
  • osvietenským absolutizmom a snahami o reformovanie hospodárstva a spoločnosti v duchu osvietenských ideálov.

11. 1. KLASICISTICKÁ ARCHITEKTÚRA

Klasicistická architektúra vznikla v Taliansku na sklonku baroka, keď sa v nej začali uplatňovať niektoré vonkajšie  stavebné prvky z antiky. Nekopírovala však jej  celkový štýl. Kombinovali sa prvky z rôznych antických slohov. Vzorom pre klasicistické stavby sa stal antický chrám, z ktorého sa preberala najčastejšie stĺpová predsieň (portikus) s nízkym trojuholníkovým (oblúkovitým) tympanónom. Tento priečelný štít nad portálom alebo oknom (nazývaný tiež fronton) plnil aj funkciu striešky. Pôdorysy a vonkajšie a vnútorné usporiadanie stavieb bolo symetrické, plochy na stenách súvislé, upustilo sa od ohybných tvarov. Fasády zdobili slepé arkády a rustika, omietková kvádrová bosáž (le bossage – výstuok, la bosse – hrb, hrča= plastické vyznačenie kvádrového muriva, kvádrová bosáž = kvádre sú pravidelne usporiadané). Okná boli obdĺžnikové, niekedy zakončené polkruhom, pravidelne predelené priečkami alebo mrežami, často združené, so zdobeným ostením. Mávali vonkajšie žalúziové okenice. Klasicistickú stavbu zdobili antické  stĺpy (dórske, iónske, korintské, etruské) a rímsy s antickými ornamentálnymi pásmi. Medzi kompozičnými prvkami  na fasáde sa často nachádza  rytmické travé - vedľa seba alebo nad sebou sa pravidelne striedajú okná a stĺpy. Vyskytujú sa slepé okná. V interiéri nástenné maľby vystriedali tapety. Klenby boli ploché. Farebnosť architektúry bola prevažne šedobiela.

Stavali sa cirkevné (chrám Madeleine v Paríži) aj svetské stavby. S rozvojom urbanizmu vznikali nové druhy stavieb; divadlá, reduty (budovy určené na zábavy a plesy), kúpeľné domy, priemyselné stavby V mestách sa odstraňovali hradby, vznikajú v nich okružné triedy, zakladajú sa mestské parky a sady. Vo Francúzsku sa vzorom pre pamätníky na vojnové víťazstvá stali rímske stavby - víťazné oblúky a stĺpy (obelisk s cisárovou sochou na Námestí Vendôme, víťazný oblúk na Námestí Étoile v Paríži). S rozvojom dopravy súviseli inžinierske stavby - napr. mosty.Vidiecke kaštiele mávali dve priečelia - jedno hlavné s portikom a druhé záhradné, kde sa k salónu pripájala záhrada. Častý býva aj rizalit ( z tal. risalto = výstupok), t.j. stredová alebo bočná časť stavby vystupujúca po celej výške z priečelia, alebo aj prevyšujúca ostatné časti budovy. Zdôrazňuje stred alebo okraje budovy a býva preto bohatšie zdobený a členený; jeho hlavným prvkom je okrem portálu aj terasa, resp. balkón. Hĺbka rizalitu sa môže pohybovať od celkom nepatrnej (pseudorizalit), až po hĺbku viacerých okenných osí.
Typickou klasicistickou stavbou s vyrovnanými proporciami a jednoduchými geometrickými tvarmi je napr. Malý Trianon - kaštieľ vo versailleskom parku zo 60. rokov 18. storočia.  V týchto rokoch začali stavať aj Pantheón v Latinskej štvrti v Paríži (1757 - 1790, architekti Maximilien Brébion, Jean-Baptiste Rondelet a Jacques-Germain Soufflot ). Pôvodne slúžil ako chrám Saint Geneviéve  (sv. Jenovéfy), dnes slúži aj ako hrobka významných osobností napr. Voltaira, Rousseaua, manželov Currie, Victora Huga, Émila Zolu a i.. Má stĺpy s antickými prvkami, veľké plochy stien , stĺpovú predsieň, obrovskú kupolu. Stal sa vzorom klasicistickej architektúry.

Aj v Anglicku, kde sa neujalo baroko sa uplatnil v architektúre klasicizmus (Adamsovci). Stavalo sa tu podľa vzorov gréckych pamiatok. Klasicizmus sa rozšíril aj v Amerike, kde za model nového spoločenského zriadenia pokladali rímsku republiku. Podľa vzoru parížskeho Pantheónu postavili washingtonský Capitol (V. Thornton  a Ch. Bulfinch).


Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se