« Úvod | KEĎ ODCHÁDZA TEREZA SP... »

DRP 12

12  ROMANTIZMUS


http://www.artchive.com/artchive/c/constable/constable_hadleigh_castle.jpg

11. 1 DOBA ROMANTIZMU

V druhej polovici 18. storočia sa z Nemecka začína šíriť nový umelecký smer - romantizmus.  O niečo neskôr sa objavuje v Anglicku a do konca prvej polovice 19. storočia aj vo Francúzsku. V týchto posledne menovaných najvyspelejších krajinách  Európy prebieha práve industriálna revolúcia (dochádza k technickému pokroku, technické vynálezy menia manufaktúry na továrne so strojovou výrobou využívajúcou paru, vznikajú nové spoločenské triedy, veľkoburžoázia, proletariát, do popredia záujmu a na čelo hodnotového rebríčka sa dostáva zisk, všetko sa stáva tovarom). Priemyselná revolúcia mení celkový spôsob života ľudí : rýchlo postupuje urbanizácia, obyvateľstvo migruje z vidieka do miest,  kde je vyššia kultúrna a relatívne lepšia životná úroveň, dochádza k populačnej explózii, k demografickej revolúcii, krízy vznikajúce v dôsledku živelnej ,,hry trhových síl“ vedú k priepastným majetkovým rozdielom, k pauperizácii robotníctva, k jeho odporu voči strojom /ničenie strojov/, k vzniku ľavicových politických hnutí.  Pre mestský spôsob života sú charakteristické anonymita, uniformita, odcudzenie, strata pocitu identity a autonómie jednotlivca. Mení sa podoba rodiny. V Európe sa šíri i napriek snahám monarchistov zachovať absolutistické monarchie a feudálne výsady liberalizmus a prebiehajú buržoázno - demokratické revolúcie, presadzuje sa koncepcia novej formy štátu, utvárajú sa základy modernej občianskej spoločnosti. Završuje sa proces formovania moderných európskych národov, ich emancipácie a v súvislosti s tým rastie nacionalizmus. Je to doba mnohých protirečení a zmätkov.

11. 2  CHARAKTERISTIKA UMENIA ROMANTIZMU

Umenie koncom 18. storočia vytvára pateticky sentimentálnu romantickú divadelnú kulisu revolúcie a aj v dobe Napoleona sa vyznačuje prepiatym pátosom, teatrálnosťou. Mecenášmi umeleckej tvorby sa stávajú  bohatí príslušníci buržázie.  Prispôsobuje sa ich objednávkam a meštiackemu vkusu (Biedermeier).

Klasicizmom sa v Európe končí slohová jednota a umenie sa triešti na umelecké smery. Umelecký smer je koncepcia v umení  resp. umelecký štýl v určitom časovom období, líšiaci sa od iných umeleckých štýlov špecifickými znakmi resp. filozofiou, z ktorej vychádza. Zatiaľ čo sloh zasahuje všetky druhy umenia, pretrváva dlhšie časové obdobie a  ovplyvňuje celkový životný štýl ľudí danej doby, umelecký smer sa prejavuje len v niektorých z umeleckých odvetví  a jeho časové trvanie je kratšie.

Umenie sa delí na oficiálny prúd a na nezávislé, duchovné slobodné umenie. Predstavitelia oficiálneho prúdu sa opierajú o akadémie (akademizmus), sú všeobecne uznávaní a vyznamenávaní. Nositeľmi umeleckého pokroku sú však slobodní umelci.  V umeleckom remesle v dôsledku zavedenia strojovej výroby nastáva úpadok. Reakciou romantizmu na racionalizmus, striedmosť, kopírovanie antiky a jej pravidiel je odmietanie napodobňovania antických vzorov, prísneho poriadku. Nový smer v umení kladie do popredia individualitu, osobnosť umelca, jej vlastný podiel na tvorbe umeleckého diela.

Slovo romantizmus je odvodené od románskych národov, ktoré sa pokladajú za národy vyznačujúce sa citovosťou. V umeleckej tvorbe a uplatňuje voľnosť, tvorivá fantázia umelca, umenie odráža jeho subjektívne prežívanie skutočnosti. Namiesto rozumu sú v popredí slobodná vôľa, zmysly a vášnivé emócie. Je výrazom túžby uniknúť zo šedivej reality v mestách, vrátiť sa ku koreňom, k prírode. Idealizuje si dávnu minulosť, vracia sa do pohanských čias starých Germánov, Keltov či Slovanov. Obracia sa aj k exotickým vzorom.

11. 3  ARCHITEKTÚRA V DOBE ROMANTIZMU

Znakom  umenia v tejto dobe je historizmus - je akoby ,,historickou vedou“ popisujúcou a idealizujúcou si minulosť, vracajúcou sa k historickým témam a slohom. Záujem o dejiny národov je súčasťou národnoemancipačných hnutí a prejavuje sa najmä v architektúre, kde nachádzame rôzne pseudoslohy - neogotiku, neorenesanciu, neobarok atď. V jednej stavbe nájdeme naraz aj niekoľko týchto pseudoslohov. Miestnosti pripomínajú muzeálne priestory so zbierkami starožitností. Kamenné múry sa omietajú a  stĺpy z drevených dosák sa natierajú štukatúrou. Opravujú sa stredoveké zrúcaniny, stavajú sa umelé ruiny. Interiéry sú vybavené modernými výdobytkami. Okolo sídiel boháčov sa rozprestierajú anglické parky, ktoré napodobňujú divokú prírodu. V štýle obľúbenej neogotiky sa stavajú moderné stavby zo železobetónu - železničné stanice, peróny, liatinové mosty, burzy, tržnice, továrenské budovy s vežami a komínmi. Dokončievajú sa stredoveké gotické katedrály (Dóm v Kolíne nad Rýnom, Dóm s. Alžbety v Košiciach...). V historizujúcom štýle sa stavia a opravuje množstvo kaštieľov a zámkov.

http://www.slovanet.sk/rekreacnydom/pic/bojnickyzamok.jpg

 

11. 4  ROMANTICKÉ MALIARSTVO

Za prvé romantické maliarske dielo je pokladaný obraz francúzskeho maliara Théodore Gericcaulta ,,Plť Medúzy,“ v roku 1819 vystavované v Salóne v Paríži.  Znázorňuje stroskotanie fregaty Medúza v roku 1816, pri ktorom sa 149 trosečníkov pokúšalo zachrániť na plti. Postupne umierali, až ich ostalo len 15. Rozbúrené živly ničiace životy ľudí, dramatické výjavy a extrémne city hraničiace so šialenstvom sú už typickými znakmi nového maliarskeho smeru. Hlavnými témami romantického maliarstva sú výnimočné postavy z minulosti a súčasnosti, pohanské mýty, dramatické udalosti a boje, výjavy zo Shakespearových drám ( Henri Fuseli: ,,Lady Macbeth s dýkami“), z Goetheho  Fausta, z dobrodružných románov W. Scotta, námety inšpirované poéziou, výjavy z exotických krajín, krásy prírody, prírodné živly. Dôraz sa kladie na kresbu, plastický tvar, farbu, antický pokoj a strnulosť vystrieda pohyb, životnosť.

 http://webartacademy.com/wp-content/uploads/2010/05/web-art-academy-John_Henry_Fuseli_-_Lady_MacBeth_18121.jpg

Jedným z najväčších romantických maliarov je Eugene Delacroix, zakladateľ moderného historického maliarstva a predchodca impresionizmu. Jeho  maliarska technika spočíva v plošnej delenej farebnej škvrne podľa zákona farebného kontrastu. Venoval sa hlavne monumentálnemu maliarstvu; maľoval veľké nástenné obrazy vo významných budovách, alegórie  s mytologickými, historickými aj náboženskými námetmi (,,Jakubov zápas s anjelom“ v kaplnke sv. Anjelov v Paríži ). Inšpiroval sa hudbou Schopina a Berlioza, benátskymi maliarmi, Rubensom, anglickými krajinkami, ale aj antikou a exotickými kultúrami. Jeho dielam nechýba racionálny poriadok a harmónia. Slávne dielo ,, Sloboda vedie ľud“ je alegóriou Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie. Sám sa na ňom zobrazil ako študent v klobúku. Básnikom Byronom je inšpirované jeho dielo ,,Sardanapalova smrť“ - dramatický výjav barbarskej masakry ľudí a koní, ktoré obetujú pre mŕtveho vládcu. Návštevou Maroka bol inšpirovaný jeho obraz ,,Alžírske ženy.“

Základy modernej intímnej krajinomaľby položil Jean Baptist Camile Corot. Mystické predstavy vo svojich dielach stvárnil William Blake (,,Satan burcujúci odbojných anjelov“, ,,Boh tvoriaci Adama“). Angličan Joseph Mallord William Turner  maľoval krajinky v okolí Londýna, dramatické výjavy rozbúrených živlov. Pevné tvary sa strácajú; Turner maľuje zrakové dojmy, dominuje u neho svetlo, farba, atmosferické efekty a nakoniec dospieva až k technike čistých farebných škŕn, ktorú používali impresionisti (,,Horiaca budova parlamentu,“,,Bojujúca Temeraire“).  Krajinky okrem portrétov a náboženských obrazov maľoval aj John Constable, ktorého ,,Voz na seno“ ovplyvnil Delacroia. V tomto období tvorili Jozef Mánes (štúdie kvetín, ilustrácie národných piesní), Quido Mánes (výjavy z dedinského života) a Mikoláš Aleš ( historické a vlastenecké témy, cyklus kartónov pre ND). Na Pražskej akadémii študovali Slováci  Peter Bohúň a Jozef Božetech Klemens, autori portrétov slovenských národných buditeľov. K zakladateľom slovenského maliarstva patril v tejto dobe aj Július Michal Bencúr

http://3.bp.blogspot.com/_ESC4bygtp2M/SAf2YA0lq7I/AAAAAAAADVg/nutNgo3YgVk/s400/Delacroix+Lion+and+Alligator+1863.jpg

http://veopiensoescribo.files.wordpress.com/2010/01/turner-1198012406.jpg

Významné miesto v tomto období vo výtvarnom umení patrí grafickej tvorbe; knižnej ilustrácii a politickej karikatúre, ktorá súvisí s rozvojom žurnalistiky. Grafika využíva kontrast bielej a čiernej, svetla a tieňa. Jej významnou osobnosťou je Honoré Daumier , ktorý bol tiež maliarom a sochárom. V časopise La Caricature uverejňoval karikatúry, ktoré ostro kritizovali tzv. demokratických politikov tej doby. Tieto tzv. ,,Masky“ sú majstrovskými litografickými dielami. Okrem toho používal aj techniku leptu a drevorytu.

DaumierSm

&

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se