11.05.2011 15:47:47

DRP 14

14  IMPRESIONIZMUS

V poslednej tretine 19. storočia vzniká vo Francúzsku nový umelecký smer - impresionizmus, ktorý pretrváva do začiatku 20. storočia.  Objavuje sa najprv v maliarstve a potom aj v niektorých iných druhoch umenia. Jeho prvopočiatky spadajú do obdobia okolo roku 1860, keď sa v parížskych maliarskych školách začínajú schádzať maliari, pokúšajúci sa o tento nový prístup k maľovaniu. Na niekoľko desaťročí ovplyvnil maliarstvo, prejavil sa v sochárstve, v hudbe aj v literatúre. Rozvíja realistickú požiadavku byť verný skutočnosti. Impresionistické maliarstvo sa inšpirovalo japonskými farebnými drevorezmi, ktoré sa vďaka koloniálnemu obchodu a obchodnému styku s prudko sa rozvíjajúcim Japonskom od polovice storočia dostávajú do Európy. Popularitu si získali japonskí výtvarníci Kacušika Hokusai (vl. menom Hokusai Kawamura, nar. r.  1760), Kitagawa Utamaro, ako aj ďalší  príslušníci japonskej školy ukijo - e (Hirošige, Harunobu, Šaraku). Ukiyo - e neoznačuje techniku, ale námet výtvarných diel. Pôvodne znamenal tento pojem pominuteľný svet, neskôr sa však jeho význam zmenil a začal označovať svet zmyslových radostí. Delí sa na obdobia  Edo (1603–1868) a Meidži (1868–1912), čo je etapa najväčšieho rozmachu a postupného ústupu osobitej výtvarnej techniky, ktorá ovplyvnila európsku výtvarnú kultúru 19. a počiatku 20. storočia. Po smrti Hokusaia sa kópie niektorých jeho prác dostali na Západ, spolu s drevorezmi ostatných príslušníkov školy, ku ktorej patril. Výrazne ovplyvnili takých západných umelcov, ako bol Claude Monet, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Paul Gaugin, Henri de Toulouse - Lautrec. Japonci vytvorili formu obrazu s jasnými a pevnými kontúrami, ktorá zodpovedala podmienkam tlače. Vplyv japonského drevorezu sa v dielach európskych maliarov prejavil v užívaní lineárnych arabesiek  (ornamentu, zloženého z prevažne geometrických a rastlinných motívov), v zanechaní trojrozmernosti priestoru, perspektívy, v alegorickej alebo symbolickej koncepcii. Európania, najmä van Gogh a Gaugin, napodobňovali tento drevorez za používania  techniky olejomaľby.

(více)

09.05.2011 15:29:44

DRP 13. 3

13. 3  REALIZMUS V MALIARSTVE 19. STOROČIA


(více)

07.05.2011 11:25:08

DRP 13

13  REALIZMUS VO VÝTVARNOM UMENÍ

 http://3.bp.blogspot.com/_RDHIfo3Wq9Q/TQY8-xFrciI/AAAAAAAABbo/5I452R98uWM/s1600/Gustave_EiffelHistory.jpg

(více)

30.04.2011 03:29:44

DRP 12

12  ROMANTIZMUS


http://www.artchive.com/artchive/c/constable/constable_hadleigh_castle.jpg
(více)

14.04.2011 13:39:49

DRP 11. 2

11. 2  KLASICISTICKÉ MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO

http://www.artchive.com/artchive/i/ingres/ingres_broglie.jpg

http://www.pada.net/Photos/11/Full/Rude%20resized.jpg

(více)

11.04.2011 23:42:11

DRP 11

DRP 11 KLASICIZMUS A EMPÍR

Klasicizmus je európsky umelecký sloh poslednej štvrtiny 18. a prvej štvrtiny 19. storočia, súbežný s rokokom. Empír je vyústenie klasicizmu v období Napoleonovej vlády vo Francúzsku (1800 - 1830); prejavil sa hlavne v interiérovej výzdobe a v úžitkovom umení, v umeleckých remeslách. Bol inšpirovaný aj egyptskou architektúrou. Z Francúzska sa rozšíril do Ruska a ostatných krajín. Empír prispôsobený vkusu meštianstva sa nazýva biedermeier. Centrami rozvoja umenia sa stali kráľovské dvory, šľachtické salóny a akadémie vied a umení.
(více)

04.04.2011 22:47:25

DRP 10. 3. 2

10. 3. 2  UMELECKÉ REMESLO V DOBE BAROKA A ROKOKA

http://www.aukcnidum.cz/ov_obr103/6/6uo103170.jpg

(více)

02.04.2011 17:30:23

DRP 10. 2

10. 2. BAROKOVÉ SOCHÁRSTVO A MALIARSTVO

http://2.bp.blogspot.com/_Or1PXIh66bY/SaVyE9aDqMI/AAAAAAAABlk/HfTryN4gSLQ/s400/bernini+detalhe+carne.jpg


 


(více)

02.04.2011 00:13:31

DRP 10

10   BAROKO A ROKOKO

Baroko je jedným z posledných jednotných umeleckých slohov v európskom umení. Tento sloh vznikol v Taliansku v 16. storočí a pretrval do 18. storočia. Pôvodne v  období klasicizmu názov ,,baroko“ teoretici umenia používali v hanlivom význame ako synonymum nepravidelnosti, zlého vkusu. V dnešnom význame dobového umeleckého štýlu po renesancii ho v roku 1888 vo svojej knihe použil historik umenia H. Wölfflin. Slovo baroko má svoj pôvod pravdepodobne v portugalčine: pérola barroca = perla nepravidelného tva­ru. Baroko má mnoho podôb podľa geografickej polohy, kde jeho diela vznikali a tiež podľa politických a ideologických podmienok konkrétnych území. Rozšírilo sa aj do portugalských a španielskych kolónií v Latinskej Amerike a inde.

Slovo rokoko je odvodené od francúzskeho slova „rocaille = kamenie, resp. od slov „coquille“( mušľa) a tal. slova „barocco.“ Mušľa, lastúra bola totiž v tomto období charakteristickým dekoratívnym prvkom. Rokoko sa poníma väčšinou ako vývojová etapa v období baroka, ako  jeho posledný vývojový stupeň v 18. storočí. Rozumie sa ním aj galantný štýl francúzskej šľachty tejto doby, ktorý bol typický pre obdobie vlády Ľudovíta XV. a Ľudovíta XVI. vo Francúzsku (1715 - 1793). Týka sa najmä interiéru, dekoratívneho a úžitkového umenia. Okrem Francúzska sa rokoko uplatnilo najmä v Rakúsku.

 http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=879212113296&id=4a18352c75b72fa1016f1e9ecf42b0c2&url=http%3a%2f%2fus.123rf.com%2f400wm%2f400%2f400%2fsilviacrisman%2fsilviacrisman1009%2fsilviacrisman100900004%2f7749434-barok-trevi-fountain-fontana-di-trevi-in-rome-itali----high-dynamic-range-hdr.jpg


(více)

28.03.2011 20:49:47

ESV 5

ĽUDOVÉ UMENIE


(více)

24.03.2011 21:07:16

DRP 9. 1. 2

 9. 1. 2  RENESANČNÉ SOCHÁRSTVO

Sochárstvo bolo hlavným odvetvím výtvarného umenia, v ktorom sa odrážali myšlienky renesancie. Uplatňuje sa tu princíp zlatého rezu, trojuholníkovej kompozície a perspektíva. Sochári vytvárali svoje diela z  rôzneho materiálu : kameň, kov, drevo, kosť, hlina, častá bola majolika. Ich výtvory sú realistické a vďaka skúmaniu ľudského tela anatomicky dokonale prepracované. Sochári sú súčasne architektmi aj maliarmi.  Vzorom pre renesanciu bolo antické sochárstvo. Spoločná bola príprava diela: prvým krokom pri tvorbe sochy bolo vypracovanie modelu alebo aspoň plastickej skice, niekedy po dôkladnej kresbovej štúdii. Donatello však napr. podrobnú prípravu v kresbe vynechával. Modely sú menšie a jednoduchšie a dielo sa detailne dotvára až v materiáli. Z predchádzajúceho obdobia zdedila  renesancia postup zakresľovania obrysov modelu na kameň. Reprodukčný spôsob a pomôcky, ktoré sa používali pri prenášaní  hodnôt zo skice alebo modelu na kameň neboli jednotné. Alberti a Cellini vymysleli prístroje na bodovanie s  olovnicou. Michelangelo používal zase stratenú kresbu a plastické skice. Renesanční sochári boli osobitými individualitami a je pre nich charakteristický tvorivý experiment. Sochy sú živé; sochár  vystihuje nielen pohyb, stavbu tela, ale aj osobnostné vlastnosti a duševné pochody. Socha sa po prvý krát uvoľňuje a oddeľuje od architektúry. V sochárstve sa naďalej uplatňuje aj reliéf.


http://www.artartworks.com/wp-content/gallery/artworks/leonardo-da-vinci-a-study-for-the-sforza-monument.jpg
(více)

23.03.2011 19:15:55

DRP 9

9 NOVOVEKÉ UMELECKÉ SLOHY

9. 1  RENESANCIA

Nový umelecký sloh renesancia vznikol v Taliansku na sklonku 13. storočia. Trval tu do 16. storočia a rozšíril sa v 15. storočí aj do iných európskych krajín, kde pretrval niekde i do 17. storočia (Slovensko).

http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna/obrazky/preskumaj/prieskumnik/renesancia-leonardo09.jpg

(více)

20.03.2011 14:58:18

DRP 8. 5

8. 5  GOTIKA

Gotika je kultúra a umelecká tvorba v západnej kresťanskej Európe v období od polovice 12. storočia, trvajúca niekde i do 16. storočia (napr. u nás). Vzniká vo Francúzsku okolo roku 1150, rozšírila sa do Nemecka a do Anglicka, kde ovplyvňovala výtvarné umenie najmä architektúru ešte aj v 19. storočí. V Taliansku, kde čoskoro nastúpila renesancia, sa príliš neuchytila.

Nenadväzuje už na antiku, ale prejavuje sa v nej samostatný spôsob myslenia a cítenia novej civilizácie v Európe, ktorá vystriedala rímsku antickú civilizáciu. Je to už svojbytný európsky umelecký a životný sloh.  Spočiatku mal pojem gotika pejoratívny nádych. Vznikol v Taliansku, kde pôvod slohu odvodzovali od germánskych barbarských Gótov. Francúzi ho nazývajú orgival.

http://www.slovakia.travel/data/Resources/Upload/Images_watermark/OSlovensku/MestaAObce/Bug_Kosice_dom3_jpg.jpg

(více)

19.03.2011 16:00:33

DRP 8. 4. 2

8. 4. 2   ROMÁNSKE SOCHÁRSTVO, MALIARSTVO A ÚŽITKOVÉ UMENIE

 http://moldavit.dalky.cz/nibel/prokulus_1.jpg


(více)

18.03.2011 22:42:41

DRP 8. 4

8. 4  ROMÁNSKY SLOH

10. storočie bolo temným storočím. Vojny, lúpežníci, hladomory, mravný úpadok cirkvi, jej ústup od pôvodných kresťanských princípov, nepriaznivé klimatické podmienky, živelné katastrofy, požiare  vyvolávali atmosféru, v ktorej ľudia (okolo roku 1000) očakávali koniec sveta. Podliehali náboženskému mysticizmu. Keď sa koniec sveta nekonal, viera sa obnovila. Z vďačnosti sa poriadajú veľké púte na posvätné miesta.

V 11. storočí sa opravujú schátrané cirkevné stavby a namiesto drevenej architektúry sa začína stavať s vierou v budúcnosť z kameňa. Európu zachvacuje stavebná horúčka. V tomto relatívne mierovom období a  časoch hospodárskej prosperity rastie počet obyvateľstva, začínajú sa rozvíjať mestečká, remeslá, obchod, dochádza k technologickému pokroku. Románsky človek je jednoduchý, nevzdelaný, zemitý, naivný, oddaný Bohu a pánovi, vrúcny, ale bez pátosu. Umenie je celkom v područí cirkvi.


Sivetice28.jpg

(více)

18.03.2011 00:12:01

DRP 8. 3

8. 3  KAROLÍNSKA A OTÓNSKA RENESANCIA

http://www.museen-regensburg.de/galerie/Reichstag/bstgs2438karldergrosse.jpg

 


(více)

13.03.2011 23:45:30

DRP 7.3.4.2

7.3.4.2 Rímske sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie

  Ancient Roman Equestrian Statue Isolated

(více)

13.03.2011 12:11:58

DRP 7.3. 4

7. 3. 4  VÝVOJ  DRUHOV  VÝTVARNÉHO  UMENIA  V  STAROVEKOM  RÍME

Záverečnou etapou antiky a antického umenia je rímska kultúra a umenie. Utvárali sa od vzniku  mestského štátu Ríma od 6. storočia p.n.l. pod etruským a gréckym vplyvom po koniec Západorímskej ríše, ktorú definitívne vyvrátili Germáni.


El Panteon de Agripa.jpg


7. 3. 4. 1 Rímska architektúra(více)

12.03.2011 15:14:53

DRP 7. 3

7. 3   KULTÚRA A UMENIE STAROVEKÉHO RÍMA

Kapitolska vlčica krámiaca bratov Romula a Rema
(více)

11.03.2011 18:07:40

DRP 7.2.2.3

7. 2.2.3  GRÉCKE MALIARSTVO A ÚŽITKOVÉ UMENIE


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Peleus_Atalante_Staatliche_Antikensammlungen_1541.jpg/220px-Peleus_Atalante_Staatliche_Antikensammlungen_1541.jpg

(více)

11.03.2011 00:51:32

7. 2. 2. 2 Grécke sochárstvo

prehistorického obdobia sa zachovala drobná keramická a bronzová plastika - zvieracie figúrky. Od 8. storočia p.n.l. bol rozšírený geometrický štýl : predstavujú ho koníky z bronzu valcovitého tvaru, súsošie Človek a kentaur, kde človek má trojuholníkové telo,úzky driek a silné nohy. Archaické obdobie sa vyznačuje vplyvom Východu : vzniká monumentálne sochárstvo a v Grécku, bohatom na kameň, mramor, sa tesajú obrovské kultové  sochy, ľudské postavy, späté s mýtmi o Daidalovi z Kréty, ktorý bol prvým sochárom; vzniká tzv. daidalovský štýl, pre ktorý je charakteristické zobrazovanie nahého mladíka (koros, kúros) a vždy oblečeného dievčaťa (kore).Sú vo vzpriamenom postoji, alebo sedia, noha v stoji je často predsunutá. Sú na nich viditeľné orientálne vplyvy. Vyznačujú sa jednoduchosťou, strnulosťou, no badať už na nich snahu o proporcionalitu.Sú polychrómované (dutý bronzový koros z Pirea, zobrazujúci Apolóna s lukom). V iónskom sochárstve v 6. st. p.n.l. sa už vyskytujú sochy oblečených mužov. Úsmev na tvárach sôch bol azda pokusom vyjadriť city. Na oblečení sa sochár pokúša o bohaté spracovanie drapérie. Doklady o sochárskej výzdobe chrámov pochádzajú zo 7.storočia p.n.l .


(více)

10.03.2011 00:57:05

DRP 7. 2

7. 2  KULTÚRA A UMENIE ANTICKÉHO GRÉCKA

Ancient greek temple in Agrigento

(více)

08.03.2011 23:28:17

DRP 7


7. 1  NAJSTARŠIE KULTÚRY A UMENIE EGEJSKEJ OBLASTI

/dokončenie/

Megaron slúžil ako prijímacia miestnosť a ako súkromné obydlie vládcu. Vchádzalo sa doň zo dvora obkoleseného stĺpmi. Portál lemovali piliere zapustené do steny, mierne z nej vystupujúce (pilastre). Pilastrové ukončenia stien  priečelia, dopredu vysunuté bočné steny oddeľovali vstupnú časť od predsiene (pronaos).

Sochárska výzdoba architektúry bola skromná. Zachovala sa Levia brána v Mykénach - na trojuholníkovom štíte nad vchodom (tympanóne) je vápencový reliéf s levmi.

Na palácových maľbách v Tyrynte sú badateľné krétske vzory. Mykéňania opúšťali prírodné tvary a v maliarstve a v prácach z drahých kovov namiesto nich uplatňovali štylizovaný ornament a niektoré maľby boli založené už na abstraktných geometrických tvaroch.  Na neskorých mykénskych vázach sú figurálne výjavy, ktoré obkolesujú v páse celú nádobu.

Okolo roku 1000 p.n.l. Mykénsku kultúru zničili Dórovia, ktorí sa prisťahovali do tejto oblasti. Dokončili grécke sťahovanie. V tomto období sa ustálili sídla Grékov.

  

MEGARON

(více)

08.03.2011 21:08:08

DRP 7

7 ANTICKÁ KULTÚRA A UMENIE

Pojem antika (z lat. antiquus = starý) sa používa na označenie dejín, kultúry a umenia starovekého Grécka a Ríma. Kultúrne hodnoty, ktoré vytvorili Gréci a Rimania sa stali základom európskej s prostedníctvom nej do veľkej miery aj svetovej kultúry.

  
(více)

07.03.2011 19:53:51

DRP 6

6 UMENIE STAROVEKÉHO EGYPTA

Staroveký Egypt na severovýchode Afriky sa oddávna pokladal za kolísku civilizácie, vzdelanosti a kultúry.

http://www.afra.sk/upload/img/let_280_foto2__n_Nefertiti_bust.jpeg 


 (více)

06.03.2011 03:30:17

DRP 5. 2

5.2  UMENIE A KULTÚRA ĎALŠÍCH ORIENTÁLNYCH NÁRODOV


(více)

05.03.2011 17:28:56

DRP 5

5  UMENIE STAROVEKU ( BLÍZKY VÝCHOD)

V staroveku vznikla ľudská civilizácia - spoločensky, hospodársky a kultúrne  vyspelá forma ľudskej existencie. Vznikol štát a písmo. Písmo  malo veľký význam pre uchovávanie a šírenie poznatkov a skúseností a urýchlilo hospodársky a kultúrny vývoj spoločnosti.  Najstaršie štáty vznikli na sklonku 4. tisícročia na Blízkom aj Ďalekom východe,Mezopotámii, Egypte, Indii a Číne na základe závlahového hospodárstva. Začiatkom 4. stotočia p.n.l. sa niektoré z nich stali súčasťou gréckeho sveta a potom rímskeho impéria a  základom európskej kultúry.

 

(více)

04.03.2011 16:46:34

DRP 4. 2

4. 2 NEOLITICKÁ   ARCHITEKTÚRA

 

(více)

16.02.2011 21:12:06

DRP 4. 1

4. 1   PREJAVY  DUCHOVNÉHO  ŽIVOTA   PRAVEKÉHO  ČLOVEKA  VO VÝTVARNOM  UMENÍ(více)

15.02.2011 21:35:29

DRP 4

4 VZNIK A ROZVOJ  REMESELNEJ ZRUČNOSTI ČLOVEKA V PRAVEKU

                                            

(více)

14.02.2011 22:16:32

DRP 2, 3


(více)

13.02.2011 20:46:06

ESV 4


(více)

13.02.2011 11:55:13

DRP 1


(více)

13.02.2011 02:53:49

ESV 1, 2, 3


(více)

Archiv

Fotoalbum

počítadlo.abz.cz

Template by Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se